DiversityWorks01

Trainingen

Alltop biedt de volgende trainingen aan voor organisaties en professionals

Het Kenniscentrum van Alltop nodigt u uit om gericht en in groepsverband visie te vormen en kennis op te doen omtrent management by diversity, empowerment en de (bedoelde/te constateren) veranderingsprocessen die dit met zich mee brengt. Daartoe verzorgt Alltop trainingen op maat en trainingen op basis van groepsinschrijving.

Doelgroep:
Directies, PO-functionarissen en afdelingshoofden binnen gemeentelijke en provinciale overheden

Doel:
Inzicht in complexe veranderkundige processen inzake de realisatie van management by diversity (op organisatieniveau) en empowerment (op microniveau)
Opstellen van plan van aanpak voor eigen organisatie-eenheid
Doorgronden van eigen (individuele en groepsgewijze) vooronderstellingen omtrent diversiteit en empowerment van specifieke groepen en werknemers en de consequenties daarvan voor de organisatie.

Inhoud:
Management by diversity is een 'must' in een kleurrijke samenleving.
Deze noodzaak komt niet alleen voort uit de steeds kleurrijkere samenstelling (vanuit meerdere optieken bekeken) van het eigen personeelsbestand. Tevens komt deze voort uit de talloze communicatie processen met externe partijen waarvoor men diensten aanbiedt en levert.
Vanuit veranderkundig oogpunt doorloopt een organisatie een bedoeld of impliciet transformatieproces, waarvan 'de uitkomst' niet is te voorspellen. De inrichting van een bedoeld transformatieproces is complex. De neiging bestaat om vanuit onzekerheidsreductie dit proces planbaar/beheersbaar te maken, terwijl de daarbij gehanteerde vooronderstellingen zijn gebaseerd op een situatie vanuit het verleden.
Organisatievernieuwing gericht op diversiteit en empowerment worden in 1 lijn geplaatst. Een veelheid van aspecten in een bedoelde transformatieslag komt daarbij aan de orde:

 • kerncompetenties en valkuilen
 • machtsrelaties in relatie tot onzekerheidsreductie
 • psychologisch contract in verhouding tot arbeidsovereenkomst
 • procesdenken in verhouding tot projectdenken
 • communicatieve zelfsturing
 • mogelijkheden van sturing van veranderprocessen

 
Werkvormen:
 • Maken van een afdelingsaanpak, waarbij alle participanten in de organisatie een rol spelen (ook zij die niet aan de training meedoen!).
 • Intervisie inzake vooronderstellingen en de consequenties daarvan.
 • Ontrafelen van complexe individuele en organisatorische processen op basis van 'Stellungen van Hellinger'
 • Maken van organisatie-simulaties
 • Diverse groep verwerkingsvormen

 
Inschrijving:
 • Trainingen op basis van groepsinschrijving: min. 8 / max. 12 deelnemers en duren 4 dagdelen verspreid over 2 contactdagen.
 • Trainingen op maat: in company of op trainingslocatie (nader overeen te komen)

Over de diverse mogelijkheden informeert u best bij:
 
    Alltop
    Adres: Waterkeringweg 129; 1051 NZ Amsterdam
    Telefoon: 020-68.80.360 / 68.47.819
    GSM: 06-239.62.676
    Fax: 020-68.47.839
    E-mail: info@alltop.org
    Consultant: D.M. Lalji

Kosten:

    Trainingen op basis van groepsinschrijving:
    550* euro per deelnemer
    inclusief consumpties en maaltijden

     

    * exclusief verblijfkosten (indien aan de orde) en BTW